Styrning

Ljusbord

Dimmer

Switchpack

Controller 230V

Controller lågnivå

Controller strobe

DMX Utrustning

Moving

Rörligt ljus

Färgväxlande arm.

Färgväxlare

Strålkastare

Fresneller

PC's

Profiler

Flodljus

Studiobelysning

Följestrålkastare

Skensystem

Övriga strålk.

PAR

PAR's

PAR's on BAR's

PAR Effekter

Effektljus

LED

Discoeffekter

Stroboscope

Projektorer

Saftblandare

UV

Neon

Laser

Slingor

Ljusskyltar

Effekter

Spegelbollar

Eldar

Skytracker

BSK Maskiner

Rökmaskiner

Fläktar

Transformatorer

Interiörbelysning

Kristallkronor

Takarmaturer

Lysrör

Kabel

Signalkabel

24V kabel

230V kabel

Hybridkabel

230V multikabel

Trefaskabel

Motorkabel

Elcentraler

Tillbehör Kabel

Strömfördelning

Stativ & Truss

Stativ

Autopoler

Ladder

Truss 3-kant

Truss 4-kant

Ground support

Telfrar

Hissar

Rigging

Övrigt

Kommunikation

Hyresvillkor
ALLMÄNT
Dessa villkor gäller vid uthyrning från Light Trade AB´s lager i Nacka, om inget annat överenskommits. Ombesörjer Light Trade AB transport, tillkommer transport respektive fraktkostnader. Alla hyrpriser i denna prislista avser hyror där hyresmannen hämtar utrustningen själv, eller genom bud, och ansvarar för densamma under hela hyresperioden, dvs även under transporter och frakter, tills utrustningen åter kommit till Light Trade AB´s lager. I andra fall v.g. begär offert. Hyran erlägges kontant vid hyresperiodens början, eller om så överenskommits, faktureras hyran vid hyresperiodens början. Detta gäller endast kunder med upplagt konto. Konto kan fås efter sedvanlig kreditprövning. Faktureringsavgift om fn. 45,- tillkommer på fakturor understigande 150,- netto exkl. moms. Eventuell förlängning av hyresperiod måste meddelas senast en vecka före innevarande hyresperiods utgång. Om så inte sker, debiteras som om en helt ny hyresperiod påbörjats, vid förlängningens början. Avbeställning av bokad utrustning måste göras senast en vecka före den bokade hyresperiodens början. För ej avhämtad, beställd utrustning utgår en avgift motsvarande ett dygns hyra för den beställda utrustningen. Med hyresperiod avses den tid som löper mellan det att utrustningen lämnar Light Trade AB´s lager tills dess den återlämnas dit, oavsett om detta sker av hyresmannen själv eller genom bud / fraktbolag. Hyrprislistan är baserad på hyror för normalt teater / föreställnings versamhet. Används strålkastare mer permanent vid t.ex. mässor utställningar etc. kan ett brinntidstillägg komma att debiteras med 1kr / timme / strålkastare. Utrustningen får endast brukas av den som äger därför nödig kännedom.

1
Hyreskontrakt och / eller orderbekräftelse är upprättad i två likalydande exempar, varav respektive part skall erhålla var sitt exemplar. Avtalet tecknas mellan Light Trade AB, 556970-4892, Värmdövägen 746, 132 35, SALTSJÖ-BOO, och beställaren av utrustningen, nedan kallad hyresmannen. Om hyresmannen företräder ett företag skall även namnet på företrädaren anges på hyresavtalets framsida, under texten Er referens.

2
Hyresmannen är ensam ansvarig för skada på, och / eller förlust av, hyrd utrustning, oavsett om den beror på vållande eller våda (olyckshändelse). Det åligger hyresmannen att hålla den hyrda utrustningen försäkrad mot alla risker, under hela hyresperioden, till fulla värdet. Vid eventuell skada på och / eller förlust av hela eller delar av den hyrda utrustningen, är hyresmannen skyldig att, utan dröjsmål, ersätta Light Trade AB för den skadade eller försvunna utrustningen med vad det kostar att återanskaffa eller reparera den försvunna / skadade utrustningen oavsett eventuella nedsättningar från försäkringsbolaget. Hyresmannen är skyldig att omedelbart meddela Light Trade AB när skada eller förlust inträffat. Med skada menas ej interna fel på utrustningen som hyresmannen ej kan göras ansvarig för.

3
Utrustningen tillhör Light Trade AB. Hyresmannen får däför ej låna ut, pantsätta, överlåta, byta ut eller sälja utrustningen. Utrustningen får ej heller uthyras i andra hand eller föras utomlands, utan Light Trade AB´s medgivande. Hyresmannen förbinder sig att vårda den hyrda utrustningen väl.

4
Light Trade AB ansvarar för att utrustningen är felfri och funktionsduglig vi utlämningstillfället. Skulle fel eller skada uppstå under hyresperioden skall hyresmannen meddela Light Trade AB snarast. Hyresmannen ansvarar för att defekt utrustningen kommer Light Trade AB tillhanda, för reparation eller utbyte. Light Trade AB har rätt att ersätta defekt eller skadad utrustning med likvärdig utrustning om ersättare av samma typ och fabrikat ej finns tillgänglig, utan nedsättande av hyreskostnaden.

5
Hyresmannen ansvarar själv för att all beställd och erfoderlig utrustning hämtas vid hämningstillfället. Light Trade AB kan ej göras ansvarig för ej beställda erfoderliga delar, eller hos Light Trade AB kvarglömd utrustning.

6
Hyresmannen är skyldig att äga nödig kännedom för inkoppling av utrustningen på det allmänna elnätet. Hyresmannen ansvarar för att utrustningen ej utsätts för skada vid inkoppling till elnätet och / eller sammankoppling med annan utrustning oavsett om den är hyrd från Light Trade AB eller inte. Hyresmannen äger ej rätt att göra ingrepp i utrustningen, förutom för lampbyte och/eller säkringsbyte, även om han är tekniskt kunnig, ej heller låta annan än av Light Trade AB utsedd person utföra reparationer av utrustningen. Har till följd av åtgärd från hyresmannens sida, fel uppstått på utrustningen, är Light Trade AB ej skyldig att i utbyte ställa annan felfri utrustning till förfogande eller reparera utrustningen, utan att hyresmannen erlägger ersättning härför.

7
Light Trade AB ansvarar ej, och kan ej göras ekonomiskt ersättningsskyldig, för misslyckad eller inställd föreställning, visning eller liknande som orsakats av fel på utrustningen eller omständigheter som Light Trade AB ej rår över.

8
Alla strålkastare / ljuseffekter levereras med fungerande ljuskälla (glödlampa). Återlämnade defekta ljuskällor debiteras enligt Light Trade AB's härför avsedda prislista. För hyresman utan konto skall detta, i förekommande fall, betalas kontant vi återlämningstillfället. Saknas utrustning vid återlämnandet utställs en faktura som krediteras om saknad utrustning returneras inom 10 dagar från fakturadatum.

9
Därest hyresmannen dröjer med återlämnandet av utrustningen efter avtalad hyresperiods slut, är hyresmannen skyldig att till Light Trade AB betala, för varje dygn som påbörjas utöver den avtalade hyresperioden, tills det att utrustningen återlämnas, ett belopp motsvarande det hyrpris som gäller vid hyra av utrustningen det första dygnet.

10
Vid hyrestidens slut är hyresmannen skyldig att iordningsställa utrustningen med tillbehör, förpackningar etc. i den ordning och med den embalering som Light Trade AB utlämnade utrustningen i. I annat fall är hyresmannen skyldig att ersätta Light Trade AB för iordningställande av utrustningen. Ersättning beräknas enligt för tiden gällande timdebitering för Light Trade ABs personal, för den tid som krävs för iordningställandet av utrustningen.

11
Light Trade AB är berättigad att med skäligt varsel få tillträde till hyrd utrustning för, i förekommande fall, service, inspektion, utbyte eller återtagande av utrustningen

12
Faktureringavgift tillkommer med 45,- om fakturans totalbelopp exkl moms understiger 150,-. Om hyresmannen efter det att han erhållit faktura önskar få fakturan ändrad t.ex annan fakturamottagare, mottagar referens, leverans adress etc, påförs fakturan en omfakttureringsavgift på 150,-. Om betalning ej kommit Light Trade AB tillhanda på förfallodagen sänds en påminnelse ut. Har betalning ej kommit Light Trade AB tillhanda inom 8 dagar efter påminnelsens utskiftsdatum, lämnas ärendet till inkasso för vidare åtgärd. Avgift för utsänd påminnelse är 50,-,vilken debiteras hyresmannen. Dröjsmålsränta debiteras hyresmannen vid betalning efter förfallodagen. Räntan är fn. 22% per år, (aug-2014), och kan ändras av Light Trade AB utan avisering. Faktureringsavgift om fn 45,- + moms, tillkommer på räntefaktura oavsett belopp.

13
Light Trade AB har rätt att omedelbart häva detta detta hyresavtal och återtaga utrustningen därest hyresmannen:
a. dröjt med erläggande av hyra utöver en vecka efter förfallodagen eller dröjt upprepade gånger med hyresbaétalning utöver överenskommen tid.
b. försätts i konkurs, omyndigförklaras eller avlider.
c. i strid med punkt 10 ovan, vägrar Light Trade AB tillträde till utrustningen.
d. vanvårdar, utlånar, pantsätter, uthyr eller överlåter utrustningen.
e. i övrigt i väsentlig mån åsidosätter vad i detta avtal överenskommits.
|  © 2020  |  LIGHT TRADE AB  |  +46(0)8-715 40 80  |  VÄRMDÖVÄGEN 746  |  132 35 SALTSJÖ-BOO  |  SWEDEN  |
Öppet vard. 9-17 lunch 12-13.Priserna är exklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och data utan avisering.
+46(0)8-715 40 80  |  VÄRMDÖVÄGEN 746  |  132 35 SALTSJÖ-BOO